Roczny Plan Pracy Samorządowego Przedszkola nr 96

 „Pod Świerkami” na rok szkolny 2017/2018

 
Podstawa prawna:
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz.U. 2017 poz. 1658)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292). Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. Poz. 60).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.(Dz. U. z 2017r. poz. 1591), w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 5. Statut Samorządowego Przedszkola nr 96 w Krakowie.
 
Plan opracowany został w oparciu o:
 1. Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017,
 2. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018,
 3. Zadania wynikające z koncepcji funkcjonowania i rozwoju  Samorządowego Przedszkola nr 96 ”Pod Świerkami”,
 4. Diagnozę potrzeb i zainteresowań dzieci,
 5. Oczekiwania rodziców wobec przedszkola,
 6. Teści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,
 7. Treści podstawy programowej.
 
Działania i wnioski do pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2017/18
 1. Rozwijanie talentów dzieci,
 2. Rozwijanie kompetencji matematycznych,
 3. Pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 4. Kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,
 5. Wprowadzenie większej ilości zabaw i ćwiczeń wyciszających grupę , doskonalących koncentrację uwagi,
 6. Rozwijanie współpracy z rodzicami w trakcie realizacji programu wychowania przedszkolnego.
 
CEL NR 1
Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość: estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka
 
FORMY REALIZACJI:
 
Rozwijanie talentów plastycznych
 1. Organizowanie kółek plastycznych:
„Smocze talenty”,
Mali artyści”
 1. Udział w konkursach plastycznych wewnętrznych i lokalnych
 2. Udział w konkursie plastycznym w ramach Przeglądu Artystycznego
 3. Zorganizowanie konkursu plastycznego
 4. Warsztaty decoupage
 
Rozwijanie talentów muzycznych
 1. Prowadzenie zajęć tanecznych Zumba
 2. Zajęcia z rytmiki
 3. Taniec towarzyski
 4. Zorganizowanie zabawy andrzejkowej
 5. Zorganizowanie zabawy karnawałowej
 6. Udział w koncertach organizowanych w Szkole Muzycznej
 
Rozwijanie talentów teatralnych
 1. Organizowanie przedstawień i teatrzyków w grupach
 2. Udział w Przeglądzie Artystycznym Przedszkoli
 3. Wyjścia do Teatru Ludowego i Szkoły Muzycznej na przedstawienia teatralne i bajki
 4. Obcowanie z teatrem w przedszkolu
 
Rozwijanie talentów patriotycznych
 1. Wycieczki do muzeów
 2. Zwiedzanie zabytków i  ciekawych miejsc w Krakowie
 3. Czytanie legend
 4. Kolędowanie ze Szkołą Muzyczną
 5. Oglądanie bajek i filmów o tematyce patriotycznej
 6. Spotkania z ciekawymi ludźmi
 7. Konkurs recytatorski „Mój Kraków”
 8. Zorganizowanie „Festiwalu piosenki żołnierskiej i patriotycznej” dla dzieci i rodziców
 
 
CEL NR 2
Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 
FORMY REALIZACJI
 
Rozwijanie talentów sportowych i prozdrowotnych
 1. Zorganizowanie zajęć sportowych z okazji „Dnia Przedszkolaka”
 2. Zorganizowanie „Między przedszkolnej Olimpiady Sportowej” w przedszkolu 
 3. Udział w zajęciach sportowych zorganizowanych w pobliskich Szkołach Podstawowych oraz zaprzyjaźnionych instytucjach
 4. Dalsze uczestnictwo w „Szkole promującej zdrowie”
 5. Udział w programie „Dzieciństwo bez próchnicy”
 6. Organizowanie zabaw tropiąco – badawczych
 
Rozwijanie talentów kulinarnych
 1. Warsztaty kulinarne
 2. Spotkania ze specjalistami
 3. Udział w konkursie kulinarnym
 4. Udział w programie „Zostań Zdrowolubkiem”
 5. „Stoły pełne warzyw”- organizowanie śniadań w formie szwedzkiego stołu
 6. Przygotowywanie różnorodnych potraw ze zdrowych produktów.  
 
Bezpieczeństwo
 1. Spotkania ze Strażą Miejską
 2. Wycieczka do Wyższej Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej
 3. Spotkania z policją
 4. Organizowanie spotkań z osobami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa
 
CEL NR 3
Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy
 
FORMY REALIZACJI
 
Rozwijanie talentów matematyczno-technicznych
 1. Innowacja Pedagogiczna - kółko matematyczno- techniczne  „Od matematyki do techniki”
 2. Zorganizowanie „Między przedszkolnej olimpiady matematycznej”
 3. Zajęcia szachowe
 4. Zorganizowanie „Ogólnopolskiego Turnieju szachowego”
 5. Wycieczki tematyczne.
 
CEL NR 4
Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata.
 
FORMY REALIZACJI
 
Rozwijanie talentów podróżniczych
 1. Wycieczki tematyczne: na Błonia Krakowskie, do Fabryki Czekolady, na Rynek Krakowski
 2. Zorganizowanie konkursu fotograficznego. 
 
CEL NR 5
Tworzenie warunków pozwalającą na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulującej rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego.
 
FORMY REALIZACJI
 
Rozwijanie talentów prospołecznych 
 1. Udział w programie „Czyste powietrze wokół nas”
 2. Zbiórka surowców wtórnych
 3. Zbiórka zakrętek na rzecz niepełnosprawnego dziecka
 4. Udział w akcji „Szlachetna paczka”
 5. Udział w akcjach i konkursach ekologicznych
 6. Zbiórka zużytych baterii w ramach akcji „Edukujemy, pomagamy”. 
 
CEL NR 6
Stwarzanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko norm i wartości społecznych, których źródłem jest rodzina
 
FORMY REALIZACJI
 
Uroczystości Przedszkolne
 1. Pasowanie na przedszkolaka
 2. Spotkanie z Mikołajem 
 3. Jasełka w przedszkolu
 4. Koncert noworoczny
 5. Dzień babci i dziadka
 6. Dzień mamy i Taty
 7. Festyn rodzinny
 8. Udział w „Przeglądzie teatrzyku Mamy i Taty” – organizowanych przez XVIII Dzielnicę.
 
CEL NR 7
Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 
FORMY REALIZACJI
 
Rozwijanie talentów czytelniczych
 1. Systematyczne wypożyczanie książek w bibliotece
 2. Czytanie bajek przez rodziców w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
 3. Udział w zajęciach organizowanych przez biblioteki publiczne
 4. Spotkania z ciekawymi twórcami literatury
 
Zajęcia wspierające dzieci 
 1. Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne
 2. Zajęcia logopedyczne
 3. Zajęcia z Integracji Sensorycznej
 4. Opieka psychologa
 5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 6. Współpraca z Poradnią Logopedyczną w Samorządowym Przedszkolu nr 104
 
CEL NR 8
Współdziałanie z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 
FORMY REALIZACJI
 
Współpraca z:
 1. Mopsem
 2. Z Oddziałem Kombatantów w Nowej Hucie
 3. Samorządowymi Przedszkolami z terenu Nowej Huty
 4. Współpraca z Radą Dzielnicy XVIII
 5. Integracja ze żłobkiem
 6. Integracja z parafią – udział w corocznej Parafiadzie
 7. Współpraca z Przychodnią Zdrowia
 

 

Joomla templates by a4joomla