Roczny Plan Pracy Samorządowego Przedszkola nr 96

 „Pod Świerkami” na rok szkolny 2018/2019

 
Podstawa prawna:
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. 2017 poz. 1658)
 2. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60), (Dz. U. z 2018 poz. 966 )
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.(Dz. U. z 2017r. poz. 1591), w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach i Dz. U. z 2018 poz. 1647
 5. Statut Samorządowego Przedszkola nr 96 w Krakowie.
 
Plan opracowany został w oparciu o:
 • wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018,
 • podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019,
 • zadania wynikające z koncepcji funkcjonowania i rozwoju Samorządowego Przedszkola nr 96 ”Pod Świerkami”,
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań dzieci,
 • oczekiwania rodziców wobec przedszkola,
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego, treści podstawy programowej.
 • Wnioski do pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2018/19
 • uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości
 • rozwijanie współpracy z rodzicami w trakcie realizacji programu wychowani do wartości.
 • rozwijanie talentów dzieci,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych,
 • pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 • kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,
 • wprowadzenie większej ilości zabaw i ćwiczeń wyciszających grupę, doskonalących koncentrację uwagi dzieci.
 
1.
CEL: Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie poczucia przynależności narodowej, wzmacnianie postaw dziecka budujących jego świadomość narodową i przynależność społeczną.
 
FORMY REALIZACJI
 1. Kontynuacja programu regionalnego „Kraków - moja mała ojczyzna” - ewaluacja programu.
 2. Czytanie legend i opowiadań w celu poznania historii i ważnych postaci naszego kraju.
 3. Wycieczki do muzeów krakowskich.
 4. Zorganizowanie „Tygodnia patriotycznego” wraz z programem artystycznym wszystkich grup przedszkolnych.
 5. Konkurs plastyczny dla dzieci o tematyce patriotycznej.
 6. Zorganizowanie Przeglądu Piosenek Patriotycznych dla dzieci z rodzicami.
 7. Zwiedzanie zabytków i ciekawych miejsc w Krakowie.
 8. Oglądanie bajek i filmów o tematyce patriotycznej.
 9. Spotkania z ciekawymi ludźmi, weteranami II wojny światowej.
 
2.
CEL: Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka.
 
FORMY REALIZACJI
 
Rozwijanie talentów plastycznych
 1. Organizowanie kółka plastycznego „Mali artyści”.
 2. Udział w konkursach plastycznych wewnętrznych i lokalnych.
 3. Udział w konkursie plastycznym w ramach Przeglądu Artystycznego.
 4. Zorganizowanie  w przedszkolu konkursu plastycznego.
Rozwijanie talentów muzycznych
 1. Zajęcia z rytmiki.
 2. Taniec towarzyski.
 3. Zorganizowanie zabawy andrzejkowej.
 4. Zorganizowanie zabawy karnawałowej.
Rozwijanie talentów teatralnych
 1. Organizowanie przedstawień i teatrzyków w grupach.
 2. Udział w Przeglądzie Artystycznym Przedszkoli.
 3. Wyjścia do Teatru Ludowego i Szkoły Muzycznej na przedstawienia teatralne i bajki.
 4. Obcowanie z teatrem w przedszkolu. 
 
3.
CEL: Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 
FORMY REALIZACJI
 
Rozwijanie talentów sportowych i prozdrowotnych.
 1. Zorganizowanie zajęć sportowych z okazji „Dnia Przedszkolaka”
 2. Zorganizowanie” Między przedszkolnej Olimpiady Sportowej” w przedszkolu 
 3. Udział w zajęciach sportowych zorganizowanych w pobliskich Szkołach Podstawowych oraz zaprzyjaźnionych instytucjach
 4. Dalsze uczestnictwo w „Szkole promującej zdrowie”
 5. Udział w zajęciach sportowych „Akademia przedszkolaka”- organizowanych w Arenie
 6. Udział w programie „Dzieciństwo bez próchnicy”
 7. Organizowanie zabaw tropiąco- badawczych
Rozwijanie talentów kulinarnych
 1. Warsztaty kulinarne
 2. Spotkania ze specjalistami
 3. Udział w Konkursie kulinarnym
 4. „Stoły pełne warzyw”- organizowanie śniadań w formie szwedzkiego stołu
 5. Przygotowywanie różnorodnych potraw ze zdrowych produktów
 6. Tydzień warzyw
Bezpieczeństwo
 1. Spotkania ze Strażą Miejską / policją
 2. Wycieczka do Wyższej Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej.
 3. Organizowanie spotkań z osobami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.
 
4.
CEL: Poszerzanie oferty przedszkola, rozwijanie zainteresowań dzieci – organizowanie zajęć dla dzieci uzdolnionych.
        Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 
FORMY REALIZACJI
 
Rozwijanie talentów matematyczno - technicznych
 1. Doskonalenie kompetencji matematycznych poprzez 
 • kontynuację innowacji matematycznej „Od matematyki do techniki”
 • zorganizowanie kółka komputerowego
 • zorganizowanie kółka z kodowania i programowania „Mali kodołamacze”
 1. Zorganizowanie ”Między przedszkolnej olimpiady matematycznej”
 2. Zajęcia szachowe
 3. Zorganizowanie „Ogólnopolskiego Turnieju szachowego” 
 
5.
CEL: Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata.
 
FORMY REALIZACJI
 
Rozwijanie talentów podróżniczych
 1. Wycieczki tematyczne:
 • Wyciecka do gospodarstwa agroturystycznego w Gruszowie
 • Wycieczka do stadniny koni
 • Spacery w celu poznania najbliższego otoczenia dziecka
 • Wycieczki do centrum Krakowa w celu poznania jego zabytków, ciekawych miejsc
 
6.
CEL: Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, wyrabianie szacunku do otaczającego świata. Kształtowanie postaw prospołecznych, wyrabianie empatii.
 
FORMY REALIZACJI
 
Rozwijanie talentów prospołecznych 
 1. Udział w programie „Czyste powietrze wokół nas”.
 2. Zbiórka surowców wtórnych.
 3. Zbiórka zakrętek na rzecz niepełnosprawnego dziecka.
 4. Udział w akcji „Szlachetna paczka”.
 5. Udział w akcjach i konkursach ekologicznych.
 6. Zbiórka zużytych baterii w ramach akcji „Edukujemy, pomagamy”. 
 
7.
CEL: Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcia nauki w szkole.
 
FORMY REALIZACJI
 
Rozwijanie talentów czytelniczych
 1. Systematyczne wypożyczanie książek w bibliotece.
 2. Czytanie bajek przez rodziców w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
 3. Udział w zajęciach organizowanych przez biblioteki publiczne.
 4. Spotkania z ciekawymi twórcami literatury.
 
CEL: Doskonalenie systemu wspierania rozwoju każdego dziecka i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 
FORMY REALIZACJI
 
Zajęcia wspierające dzieci.
 1. Zajęcia korekcyjno –kompensacyjne.
 2. Zajęcia logopedyczne.
 3. Zajęcia z Integracji Sensorycznej.
 4. Opieka psychologa. - współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 5. Współpraca z Poradnią Logopedyczną w Samorządowym Przedszkolu nr 104.
 
8.
CEL: Współdziałanie z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój dziecka.
 
Współpraca z:
 1. Mopsem
 2. Z Oddziałem Kombatantów w Nowej Hucie
 3. Samorządowymi Przedszkolami z terenu Nowej Huty
 4. Współpraca z Radą Dzielnicy XVIII
 5. Integracja ze żłobkiem
 6. Integracja z parafią – udział w corocznej Parafiadzie
 7. Współpraca z Przychodnią Zdrowia 
 8. Współpraca z biblioteką
 9. Współpraca z Domami Kultury ( NCK, OK im. C.K. Norwida)
 
9.
Harmonogram uroczystości przedszkolnych
 
 1. Dzień Przedszkolaka –wycieczka do Gruszowa
 2. Pasowanie na przedszkolaka
 3. Tydzień Patriotyczny
 4. Zabawa Andrzejkowa
 5. Mikołaj
 6. Jasełka 
 7. Dzień Babci i Dziadka
 8. Rodzinne Kolędowanie
 9. Zabawa Karnawałowa
 10. Powitanie Wiosny
 11. Dni Ziemi
 12. Dzień Mamy i Taty
 13. Turniej Szachowy
 14. Parafiada
 15. Przegląd artystyczny
 16. Teatr Mamy i Taty
 17. Dzień Dziecka
 18. Festyn Rodzinny
 
      
Opracowała Dorota Czachura.
 
 
Joomla templates by a4joomla