KONCEPCJA PRACY

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 96 W KRAKOWIE

Wizja

  • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

  • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

  • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

  • Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

  • Przestrzegane są prawa dziecka, oraz dobre stosunki międzyludzkie i skuteczna komunikacja interpersonalna.

  • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

  • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

  • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

  • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

  • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

  • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

Misja
 

Nasze przedszkole:

  • Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.

  • Kształtuje postawy moralne, proekologiczne.

  • Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo.

  • Promuje zdrowie psychofizyczne.

  • Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

  • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

  • Organizuje sprawne zarządzanie placówką.

  • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.


Mocne strony placówki - atuty przedszkola


Dydaktyka

  • Dbałość o wszechstronny rozwój dziecka.

  • Rozwijanie uzdolnień.

  • Różnorodne formy i metody pracy.

  • Bardzo dobre przygotowanie do szkoły.

  • Atrakcyjna oferta zajęć dodatkowych.

Wychowanie i opieka

  • Dobry program wychowawczy, adaptacyjny.

  • Dbałość o bezpieczeństwo.

  • Stała opieka specjalistów: psycholog i logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej.

  • Przyjazny dziecku rozkład dnia.

  • Przestrzeganie praw dziecka.

  • Wspólny front wychowawczy z rodzicami.

Kadra

  • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje.

  • Życzliwy i kompetentny personel obsługowy.

  • Zaangażowany dyrektor.

Baza

  • Dobra lokalizacja budynku, z dala od głównych ulic i zgiełku.

  • Duży, bezpieczny, zacieniony, dobrze zagospodarowany ogród.

  • Dobrze wyposażone sale w estetyczne meble i zabawki posiadające certyfikaty.

  • Dobrze wyposażona kuchnia przedszkolna, po remoncie.

  • Stale modernizowany budynek i ogród.

Rodzice

  • Dobrze układająca się współpraca z rodzicami.

  • Zaangażowanie rodziców w działalność przedszkola

Strategia działania

  • Dalsza dbałość o zapewnienie dzieciom szeroko pojętych warunków higieniczno - zdrowotnych: zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe, spacery, wycieczki itp.

  • Troska o ochronę środowiska naturalnego: kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych i przyrodniczych, oraz wychowanie dzieci w kierunku piękna i estetyki otoczenia, udział w konkursach, projektach o tematyce przyrodniczej, ekologicznej.

  • Zachowanie ciągłości w pracy w zakresie wychowania regionalnego i patriotycznego: wychowanie w duchu poszanowania historii, tradycji.

  • Odkrywanie zdolności u dzieci: pobudzanie twórczego myślenia, rozwijanie uzdolnień, inspirowanie materiałami, technikami i metodami pracy, uczestniczenie w konkursach, przeglądach, zajęciach dodatkowych, stwarzanie atmosfery akceptacji i poczucia dobrej zabawy.

  • Zapewnienie dostępności wczesnej pomocy specjalistycznej: wsparcie logopedyczne, psychologiczne, gimnastyka korekcyjna, współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.

  • Dbałość o kulturę języka: współpraca z biblioteką, spotkania z autorami, udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, terapia logopedyczna na terenie placówki.

  • Utrzymanie szerokiej, urozmaiconej oferty zajęć dodatkowych: taniec towarzyski, szachy, rytmika, j. angielski, gimnastyka korekcyjna, warsztaty ceramiczne itp.

  • Promocja placówki w środowisku: kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku, upowszechnianie osiągnięć dzieci i nauczycieli, prowadzenie strony internetowej, organizowanie konkursów międzyprzedszkolnych, festynów itp.

  • Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku: Rada Dzielnicy, szkoły, przedszkola, dom kultury i inne instytucje działające na rzecz oświaty.

  • Wzmacnianie udziału rodziców w życiu przedszkola: ścisła współpraca z Radą Rodziców, spotkania ogólne i grupowe, konsultacje, zajęcia otwarte, program adaptacyjny i program wychowawczo - profilaktyczny, warsztaty dla rodziców, imprezy okolicznościowe, kontakty indywidualne, kontynuacja prac w zakresie utrzymania certyfikatu „Partnerskie Przedszkole”.

  • Wychowanie dzieci zgodnie z ogólnie przyjętymi wartościami: ukierunkowanie na takie wartości jak dobro, prawda i piękno, realizacja działań ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się, kształtowania umiejętności pracy w zespole, kształtowanie więzi grupowej, doskonalenie umiejętności porozumiewania się, wdrażanie do aktywnej współpracy w grupie rówieśniczej, kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania własnych uczuć, myśli i przekonań, ukazywanie niepowodzenia jako doświadczenia na drodze rozwiązywania problemów i pokazywania trudności, zapoznanie z ogólnie przyjętymi prawami dzieci, wdrażanie do ich przestrzegania.

  • Aktywizowanie kadry nauczycielskiej do tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych: projekty i programy wyzwalające twórczą aktywność dzieci, dobrze zaplanowane, zmierzające do kształtowania wielu umiejętności dzieci, mające charakter interdyscyplinarny, ewaluowane i modyfikowane.

    Kryteria sukcesu

  • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

  • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

  • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

  • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.

  • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

  • Realizacja programów edukacyjnych, adaptacyjnego i wychowawczo - profilaktycznego.

  • Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.

  • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

  • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

  • Modernizacja budynku przedszkola i poprawa stanu przedszkolnego ogrodu.

  • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

  • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały metodyczne, księgozbiór, programy itp.

  • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.

  • Wzrost zadowolenia nauczycieli, rodziców i innych partnerów przedszkola.


Działania podnoszące jakość pracy przedszkola.

  • Motywowanie dzieci:
    Stosowane nagrody:
    - pochwała indywidualna,
    - pochwała przed całą grupą,
    - pochwała przed rodzicami,
    - oklaski,
    - emblematy,
    - przydział funkcji.

    Stosowane kary:
    - rozpoznanie błędu,
    - chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
    - poinformowanie rodziców o zachowaniu.

  • Diagnozowanie osiągnięć dzieci:
    - przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
    - szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, wspomaganie rozwoju,
    - informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka,
    - bieżące wspieranie rozwoju dzieci, dokumentowanie wyników obserwacji,
    - półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
    - przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

  • Badanie osiągnięć dzieci:
    - prezentacja dokonań dzieci (występy, wystawy, wernisaże), teczki prac i innych dokumentów, arkusze obserwacji rozwoju dziecka, karty informacji, rozmowy z dziećmi i rodzicami, obserwacje itp.

  • Monitorowanie osiągnięć nauczycieli:
    - ewaluacja własnej pracy (samoocena), poddanie ocenie pracy w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, badanie osiągnięć nauczycieli na podstawie ankiet, hospitacji, obserwacji, rozmów z rodzicami, obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw, arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela, innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

  • Współpraca z rodzicami: przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania, jasne określenie wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji wybranego programu nauczania i wychowania, informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej, włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola, szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

  • Współpraca ze środowiskiem lokalnym: podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej, współpraca z poradnią psychologiczno -pedagogiczną, Nowohuckim Centrum Kultury, biblioteką, policją, strażą pożarną, strażą Miejską, władzami samorządowymi, współpraca ze szkołą podstawową, badanie losów absolwentów, włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

  • Promocja Placówki: prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola, dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku, organizacja uroczystości, konkursów, olimpiad między przedszkolnych, dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach, prowadzenie kroniki przedszkola, prowadzenie strony internetowej placówki, upowszechnianie informacji o przedszkolu ( logo, gadżety, itp.), kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania wychowania przedszkolnego.

     

  • Model wychowanka:
    Nasz przedszkolak:
    - odróżnia dobro i zło, ceni wartości moralne,
    - żyje w zgodzie z naturą i środowiskiem społeczno - przyrodniczym,
    - odnosi sukcesy,
    - potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach i miejscach,
    - jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole,
    - współpracuje w grupie rówieśniczej, jest koleżeński,
    - potrafi przyznać się do błędu, modyfikuje swoje zachowania,
    - czuje się współgospodarzem sali, przedszkola.

     

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:

1. Programie wychowawczo - profilaktycznym.
2. Programie adaptacyjnym.
3. Rocznym planie pracy.
4. Programie rozwoju - koncepcji pracy

 

Joomla templates by a4joomla