KONCEPCJA PRACY

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 96 W KRAKOWIE

Wizja

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

 • Przestrzegane są prawa dziecka, oraz dobre stosunki międzyludzkie i skuteczna komunikacja interpersonalna.

 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

Misja
 

Nasze przedszkole:

 • Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.

 • Kształtuje postawy moralne, proekologiczne.

 • Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo.

 • Promuje zdrowie psychofizyczne.

 • Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

 • Organizuje sprawne zarządzanie placówką.

 • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.


Mocne strony placówki - atuty przedszkola


Dydaktyka

 • Dbałość o wszechstronny rozwój dziecka.

 • Rozwijanie uzdolnień.

 • Różnorodne formy i metody pracy.

 • Bardzo dobre przygotowanie do szkoły.

 • Atrakcyjna oferta zajęć dodatkowych.

Wychowanie i opieka

 • Dobry program wychowawczy, adaptacyjny.

 • Dbałość o bezpieczeństwo.

 • Stała opieka specjalistów: psycholog i logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej.

 • Przyjazny dziecku rozkład dnia.

 • Przestrzeganie praw dziecka.

 • Wspólny front wychowawczy z rodzicami.

Kadra

 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje.

 • Życzliwy i kompetentny personel obsługowy.

 • Zaangażowany dyrektor.

Baza

 • Dobra lokalizacja budynku, z dala od głównych ulic i zgiełku.

 • Duży, bezpieczny, zacieniony, dobrze zagospodarowany ogród.

 • Dobrze wyposażone sale w estetyczne meble i zabawki posiadające certyfikaty.

 • Dobrze wyposażona kuchnia przedszkolna, po remoncie.

 • Stale modernizowany budynek i ogród.

Rodzice

 • Dobrze układająca się współpraca z rodzicami.

 • Zaangażowanie rodziców w działalność przedszkola

Strategia działania

 • Dalsza dbałość o zapewnienie dzieciom szeroko pojętych warunków higieniczno - zdrowotnych: zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe, spacery, wycieczki itp.

 • Troska o ochronę środowiska naturalnego: kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych i przyrodniczych, oraz wychowanie dzieci w kierunku piękna i estetyki otoczenia, udział w konkursach, projektach o tematyce przyrodniczej, ekologicznej.

 • Zachowanie ciągłości w pracy w zakresie wychowania regionalnego i patriotycznego: wychowanie w duchu poszanowania historii, tradycji.

 • Odkrywanie zdolności u dzieci: pobudzanie twórczego myślenia, rozwijanie uzdolnień, inspirowanie materiałami, technikami i metodami pracy, uczestniczenie w konkursach, przeglądach, zajęciach dodatkowych, stwarzanie atmosfery akceptacji i poczucia dobrej zabawy.

 • Zapewnienie dostępności wczesnej pomocy specjalistycznej: wsparcie logopedyczne, psychologiczne, gimnastyka korekcyjna, współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.

 • Dbałość o kulturę języka: współpraca z biblioteką, spotkania z autorami, udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, terapia logopedyczna na terenie placówki.

 • Utrzymanie szerokiej, urozmaiconej oferty zajęć dodatkowych: taniec towarzyski, szachy, rytmika, j. angielski, gimnastyka korekcyjna, warsztaty ceramiczne itp.

 • Promocja placówki w środowisku: kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku, upowszechnianie osiągnięć dzieci i nauczycieli, prowadzenie strony internetowej, organizowanie konkursów międzyprzedszkolnych, festynów itp.

 • Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku: Rada Dzielnicy, szkoły, przedszkola, dom kultury i inne instytucje działające na rzecz oświaty.

 • Wzmacnianie udziału rodziców w życiu przedszkola: ścisła współpraca z Radą Rodziców, spotkania ogólne i grupowe, konsultacje, zajęcia otwarte, program adaptacyjny i program wychowawczo - profilaktyczny, warsztaty dla rodziców, imprezy okolicznościowe, kontakty indywidualne, kontynuacja prac w zakresie utrzymania certyfikatu „Partnerskie Przedszkole”.

 • Wychowanie dzieci zgodnie z ogólnie przyjętymi wartościami: ukierunkowanie na takie wartości jak dobro, prawda i piękno, realizacja działań ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się, kształtowania umiejętności pracy w zespole, kształtowanie więzi grupowej, doskonalenie umiejętności porozumiewania się, wdrażanie do aktywnej współpracy w grupie rówieśniczej, kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania własnych uczuć, myśli i przekonań, ukazywanie niepowodzenia jako doświadczenia na drodze rozwiązywania problemów i pokazywania trudności, zapoznanie z ogólnie przyjętymi prawami dzieci, wdrażanie do ich przestrzegania.

 • Aktywizowanie kadry nauczycielskiej do tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych: projekty i programy wyzwalające twórczą aktywność dzieci, dobrze zaplanowane, zmierzające do kształtowania wielu umiejętności dzieci, mające charakter interdyscyplinarny, ewaluowane i modyfikowane.

  Kryteria sukcesu

 • Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

 • Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

 • Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

 • Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.

 • Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

 • Realizacja programów edukacyjnych, adaptacyjnego i wychowawczo - profilaktycznego.

 • Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.

 • Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

 • Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

 • Modernizacja budynku przedszkola i poprawa stanu przedszkolnego ogrodu.

 • Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

 • Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały metodyczne, księgozbiór, programy itp.

 • Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.

 • Wzrost zadowolenia nauczycieli, rodziców i innych partnerów przedszkola.


Działania podnoszące jakość pracy przedszkola.

 • Motywowanie dzieci:
  Stosowane nagrody:
  - pochwała indywidualna,
  - pochwała przed całą grupą,
  - pochwała przed rodzicami,
  - oklaski,
  - emblematy,
  - przydział funkcji.

  Stosowane kary:
  - rozpoznanie błędu,
  - chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,
  - poinformowanie rodziców o zachowaniu.

 • Diagnozowanie osiągnięć dzieci:
  - przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
  - szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, wspomaganie rozwoju,
  - informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka,
  - bieżące wspieranie rozwoju dzieci, dokumentowanie wyników obserwacji,
  - półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
  - przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

 • Badanie osiągnięć dzieci:
  - prezentacja dokonań dzieci (występy, wystawy, wernisaże), teczki prac i innych dokumentów, arkusze obserwacji rozwoju dziecka, karty informacji, rozmowy z dziećmi i rodzicami, obserwacje itp.

 • Monitorowanie osiągnięć nauczycieli:
  - ewaluacja własnej pracy (samoocena), poddanie ocenie pracy w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, badanie osiągnięć nauczycieli na podstawie ankiet, hospitacji, obserwacji, rozmów z rodzicami, obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw, arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela, innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

 • Współpraca z rodzicami: przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania, jasne określenie wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji wybranego programu nauczania i wychowania, informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno- pedagogicznej i innej, włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz przedszkola, szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym: podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej, współpraca z poradnią psychologiczno -pedagogiczną, Nowohuckim Centrum Kultury, biblioteką, policją, strażą pożarną, strażą Miejską, władzami samorządowymi, współpraca ze szkołą podstawową, badanie losów absolwentów, włączanie się w organizowane na terenie miasta przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym.

 • Promocja Placówki: prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola, dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku, organizacja uroczystości, konkursów, olimpiad między przedszkolnych, dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach, prowadzenie kroniki przedszkola, prowadzenie strony internetowej placówki, upowszechnianie informacji o przedszkolu ( logo, gadżety, itp.), kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania wychowania przedszkolnego.

   

 • Model wychowanka:
  Nasz przedszkolak:
  - odróżnia dobro i zło, ceni wartości moralne,
  - żyje w zgodzie z naturą i środowiskiem społeczno - przyrodniczym,
  - odnosi sukcesy,
  - potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach i miejscach,
  - jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole,
  - współpracuje w grupie rówieśniczej, jest koleżeński,
  - potrafi przyznać się do błędu, modyfikuje swoje zachowania,
  - czuje się współgospodarzem sali, przedszkola.

   

Realizacja koncepcji pracy przedszkola opiera się na:

1. Programie wychowawczo - profilaktycznym.
2. Programie adaptacyjnym.
3. Rocznym planie pracy.
4. Programie rozwoju - koncepcji pracy

 

Joomla templates by a4joomla